Education on Screen

JUHEND ÕPETAJATELE

Võimalusi valdkonnaüleseks lõiminguks, üldpädevuste arengu toetamiseks. Õppematerjal  lõimub valdkonnaüleselt järgmiste gümnaasiumiastme ainevaldkondadega: “Keel ja kirjandus”; “Kunstiained” ja  „Sotsiaalained”.

Õppematerjali eesmärk

 • Selgitada sürrealismi kui kunstivoolu põhimõtteid ja nende avaldumist “Koerkorteris”, et kujundada õpilastes keele- ja kirjanduspädevust.
 • Tutvustada õpilastele Andres Ehini loomingut.
 • Leida viiteid animatsioonist, mis käsitlevad NSVL eluolu, et kujundada ajaloolist mõtlemist.
 • Julgustada õpilasi esitama küsimusi, arutlema ja analüüsima nähtut ning loetut.
 • Arendada õpilaste võimet märgata kunsti, kirjanduse ja ajaloo vahelisi seoseid.
 • Võimaldada kirjanduse kaudu analüüsida nii mineviku kui ka tänapäeva ühiskonna probleeme.
 • Laiendada erialast sõnavara.

Õpiväljundid

Õpilane oskab mõista, tõlgendada, kriitiliselt hinnata erinevaid tekste ja orienteeruda kirjandusruumis. Õpilane arendab oma loovvõimeid ja lugejavõimeid, rikastades oma mõtte- ja tundemaailma. Samuti märkab ja väärtustab seoseid teiste õppeainetega, nagu ajalugu, muusika, kunst ja filosoofia.

Õpilane omandab vajaliku mõistevaramu ning paigutab käsitletud teosed ajastunähtuste ja mõttevoolude konteksti. Ühtlasi omandab õpilane teadmisi oma kodukoha ning maailma minevikust ja kultuuripärandist; oskab ära tunda muutusi ja ajaloosündmuste järjepidevust ning analüüsida nende põhjusi ja tagajärgi. Ajaloolist konteksti tajudes mõistab õpilane ka ajalooliste tõlgenduste eetilist mõõdet, arendades sellega kriitilist mõtlemist ja eetilisi tõekspidamisi.

Vahendid klassis: nutiseade/arvuti, ekraan, kõlarid, internetiühendus.

Vahendid kodutöö jaoks: kaameraga nutiseade või kaamera ja arvuti.

Õppesisu

 1. Luuletuste lugemine: Mida tähendab absurd; mis on sürrealism ja kes on Andres Ehin?
Kuluv aeg: 10-15 min
 • Tutvuge Andres Ehini loometööga.
 • Lugege ja analüüsige Andres Ehini luuletusi.
 • Arutage, mis on sürrealism ning kuidas see avaldub Ehini loomingus.
 1. Õpilased vaatavad filmi “Koerkorter”.
Kuluv aeg: 14 min
 • Arutage esmamuljeid ja filmis esile tulevaid teemasid.
 1. Filmi tutvustus
Kuluv aeg: 15 min
 • Tutvustage filmi tausta, sealhulgas Priit Tenderi loomingu protsessi ja inspiratsiooniallikaid.
 • Selgitage, kuidas filmi keskkond ja tegelased peegeldavad Nõukogude Liidu ajastut.
 1. Filmi analüüs 
Kuluv aeg: 30 min
 • Looge sõnapilv: näiteks, Mentimeter äpi abil,  jagage QR koodi.
 • Õpilased täidavad töölehte ja sõnapilve.
 • Arutlege sõnapilve tulemuste toel filmi üle, tuues kokku eelnevad teemad.
 • Kasutage vajadusel arutelu juhtimiseks “abistavaid suunavaid küsimusi”.

Hindamine

Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangutega. Õpilane kaasatakse hindamisprotsessi, et ta saaks analüüsida oma õpitegevust ja tagasisidestada kaasõpilaste sooritusi.

Kasutatud allikad

 • CINANIMA (2023, 14.11). Masterclass CINANIMA – Priit Tender: Dog Apartment: ‘O Processo Criativo’ [Video]. Youtube. 
 • Eesti Filmi Andmebaas. (2022). Koerkorter.  
 • Eesti Filmi Instituut.(2023). Surreal Glance at the Past Or Perhaps the Future? Estonian Film, 01.01, lk 34-37.
 • Ehin, A. (2001). Olla koerkorter. Looming, 2001(2), 163.
 • Ehin, A. (1971). Uks lagendikul. Loomingu Raamatukogu, 1 (685). 35.
 • Juske, U. (2021). Kuidas luua absurdi (kunstis)? Vaade semiootikast ja kujutis kunstist. Magistriprojekt. Tartu: Tartu Ülikool.
 • Kurm, M. U. (2016). Andres Ehini sürrealistliku luule kujunemine ja lähtekohad. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu Ülikool.
 • Langemets, A. (2012). In Memoriam. Andres Ehini hääl ja luule. Keel ja Kirjandus, 2012(1), 78-79.
 • Nukufilm. (2024). Koerkorter.  
 • Ruusmann, R. (2010). Defitsiit kui osa nõukogudeaegsest argielust Eesti NSV-s: fenomenoloogiline vaatepunkt. Magistritöö. Tartu: Tartu Ülikool.
 • Sudak, J. (2018). ÕIE ABNER. Tasustamata töö kolhoosis. Eesti Mälu Instituut.  
 • Spry, J. (2024). How Director Priit Tender Unleashed His Imagination in the Oscar Short-listed ‘Dog Apartment’. Animation Magazine, 15.01.2024. 
 • Vihterpal, L. K.; Treier, H. (2022). Sürrealism.  
 • Viilup, K. (2022). Priit Tender: “Koerkorteri” puhul inspireerisid mind Kesk-Eesti mahajäetud kolhoosihooned. Eesti Rahvusringhääling, 29.08.2022.