ENG / EST / RUS

Public letter to the Rector and THE Senate of the University of Tartu

Dear Rector, dear University of Tartu Senate,

On March 7, we received the news that the University of Tartu will not accept new students with Russian and Belarusian citizenship in the next academic year unless they already have a TRP or long-term visa in Europe. We understand that this decision was made in view of the Russian military aggression in Ukraine. However, we would like to express our concern regarding this decision.

Not only does this decision discriminate against students based on citizenship, but it also does not help fight Putin’s regime in any way and will likely assist Russian propaganda in its manipulations. In Russia, some universities have started expelling students for participating in peaceful anti-war demonstrations (Doxa). People who dare to publicly speak up may face not only administrative fines and punishments but criminal charges and prosecution, including imprisonment for up to 15 years (Duma’s statement). As of March 9, 13,801 people have been reported as detained during the anti-war actions in Russia since February 24, many of whom are students and youth (Ovdinfo.org). Studying in a European university is an invaluable opportunity to receive higher education in a free country for capable and motivated students opposing the regime. The Senate’s decision deprives them of such an opportunity.  

Citizens of Russia and Belarus have always felt safe and welcome as members of the University of Tartu family regardless of their origin. The semiotician and literary scholar Juri Lotman, whose centenary is celebrated this year, was deprived of the opportunity to continue his studies in Leningrad because of discrimination. Eventually, he founded the world-famous semiotic school in Tartu that has been an inspiration for students from around the world. By denying Russian and Belarusian students access to studies, the university closes its doors for future professors, scholars, and civil leaders. 
As far as we know, no European university has made such decisions regarding Russian or Belarusian students. The Senate’s decision sets a dangerous precedent and poses a threat to the academic values of freedom and equity that are crucial in these difficult times. We are worried that this ban can be harmful to the international reputation of the University that aims to support openness, cooperation, and responsibility, as listed in our core values. 

We stand in solidarity with Ukraine. We consider the actions of the Russian government an unprecedented and perfidious violation of international laws and human rights. Each of us is determined to provide all possible help and support to our Ukrainian friends. We welcome any help offered to Ukrainians by the University. However, we think that the Senate’s decision is harmful and only exacerbates the division between the Ukrainian, Russian, Belarusian, and Estonian people at a time when it is highly necessary to unite all efforts to cope with the ongoing tragedy.

We urge the Senate to reconsider the decision and not deprive Russian and Belarusian students of the opportunity to study without fear of being oppressed for anti-war views.

The list of signatures can be found here.

Avalik kiri Tartu Ülikooli rektorile ja senatile

Lugupeetud Tartu Ülikooli rektor, lugupeetud Tartu Ülikooli senati liikmed!

7. märtsil saime teate, et eeloleval õppeaastal ei saa Tartu ülikooli kandideerida Venemaa Föderatsiooni ega Valgevene kodanikud, kellel ei ole mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba ega pikaajalist viisat või kes ei ole juba Eestis õppimas. Mõistame, et selle otsuse taga on soov seista vastu Venemaa sõjalisele agressioonile Ukrainas. Toetame seda soovi täielikult, kuid tahaksime seejuures väljendada oma muret seoses taolise lähenemisega.

Antud otsus mitte ainult ei diskrimineeri tudengeid kodakondsuse alusel, vaid ei aita ka kuidagi võidelda Putini režiimi vastu ning loob tõenäoliselt hoopis sobiva pinnase Venemaa propaganda poolseteks manipulatsioonideks. Venemaal on osa ülikoole hakanud tudengeid rahumeelsetel sõjavastastel meeleavaldustel osalemise eest eksmatrikuleerima (Doxa). Inimesi, kes julgevad avalikult sõna võtta, võivad ees oodata mitte ainult trahvid ja karistused, vaid ka kriminaalsüüdistused ja vastutusele võtmine, sealhulgas kuni 15-aastane vangistus (Vene duuma avaldus). 9. märtsi seisuga on Venemaal alates 24. veebruarist sõjavastaste aktsioonide käigus kinni peetud 13 801 inimest, kellest paljud on üliõpilased ja noored (Ovdinfo.org). Õppimine Euroopa ülikoolis on hindamatu võimalus võimekatele ja motiveeritud režiimi vastu seisvatele üliõpilastele saada vabal maal kõrgharidust. Senati otsus jätab nad sellisest võimalusest ilma.

Venemaa ja Valgevene kodanikud on tundnud end Tartu Ülikoolis ülikoolipere liikmetena turvaliselt ja teretulnuna olenemata päritolust. Semiootik ja kirjandusteadlane Juri Lotman, kelle sajandat juubelit tänavu maailmas tähistatakse, jäi nõukogude võimu diskrimineerimise tõttu ilma võimalusest jätkata õpinguid Leningradis. Asudes tööle Tartu Ülikoolis lõi ta Tartus maailmakuulsa semiootika koolkonna, mis on olnud inspiratsiooniks üliõpilastele üle maailma. Keelates Venemaa ja Valgevene üliõpilastele juurdepääsu õppetööle, sulgeb ülikool oma uksed tulevaste professorite, teadlaste ja tsiviiljuhtide ees.

Teadaolevalt ei ole ükski Euroopa ülikool teinud selliseid otsuseid seoses Venemaa või Valgevene üliõpilastega. Senati otsus loob ohtliku pretsedendi ja seab ohtu vabaduse ja õigluse akadeemilistele väärtustele, mis on praegusel raskel ajal üliolulised. Oleme mures, et see keeld võib kahjustada ülikooli rahvusvahelist mainet, sest läheb vastuollu ülikooli kesksete eesmärkidega toetada avatust, koostööd ja vastutustunnet.

Oleme Ukrainaga solidaarsed. Venemaa valitsuse tegevus rahvusvaheliste seaduste ja inimõiguste rikkumisel on enneolematu ja kuritahtlik. Igaüks meist on otsustanud abistada Ukraina kodanikke nii nagu oskame ning samuti toetame igati ülikooli poolt ukrainlastele pakutavat abi. Küll aga arvame, et senati otsus on kahjulik ja ainult süvendab lõhenemist Ukraina, Vene, Valgevene ja Eesti rahva vahel ajal, mil on ülimalt vajalik ühendada kõik jõupingutused käimasoleva tragöödiaga toimetulekuks.

Kutsume TÜ senati liikmeid üles otsust uuesti läbi vaatama ja mitte võtma Venemaa ja Valgevene üliõpilastelt võimalust õppida keskkonnas, kus nad ei pea kartma, et neid sõjavastaste vaadete tõttu rõhutakse.

Toetusallkirja pöördumisele saab anda siin. Allkirja andnud inimeste nimekirja on võimalik vaadata siin.

Публичное обращение к ректору и Сенату Тартуского университета

Уважаемый ректор, уважаемый Сенат Тартуского университета,

7 марта 2022 года мы узнали, что в будущем учебном году Тартуский университет не будет принимать студентов с российским и беларуским гражданством, за исключением тех, у кого уже есть постоянный вид на жительство или долгосрочная виза ЕС. Мы понимаем, что это решение обусловлено военной агрессией России в Украине, однако мы очень обеспокоены им. 

Это решение не только дискриминирует студентов по признаку гражданства, но также не помогает в борьбе с путинским режимом, лишь провоцируя новые манипуляции со стороны российских государственных пропагандистов. Некоторые университеты в России уже начали отчислять студентов за участие в мирных антивоенных протестах (Doxa). Люди, которые осмеливаются публично выступать против военных действий, могут получить не только административный штраф, но и рискуют подвергнуться уголовному преследованию вплоть до тюремного заключения на 15 лет (Заявление Госдумы РФ). К 9 марта во время протестов в России было задержано уже более 13 тысяч человек, включая большое число студентов и молодежи (ОВД-Инфо). Для талантливых и мотивированных студентов, не поддерживающих путинский режим, обучение в европейском университете могло бы стать неоценимой возможностью получить высшее образование в свободной стране. Решение совета университета лишает их этой возможности. 

Граждане России и Беларуси всегда были полноправными членами университетской семьи. Семиотик и литературовед профессор Юрий Лотман, чье столетие мы отмечаем в этом году, был вынужден эмигрировать из Ленинграда в Тарту, где основал всемирно известную семиотическую школу. Это послужило вдохновением для нескольких поколений ученых со всего мира. Отказывая российским и беларуским студентам в возможности поступления, университет закрывает двери перед будущими профессорами, учеными и общественно-политическими деятелями. 

Насколько нам известно, ни один европейский университет пока не предпринимал подобных мер по отношению к российским и беларуским студентам. Этот опасный прецедент угрожает академическим ценностям свободы и равенства, которые так необходимы в это сложное время. Мы обеспокоены тем, что этот запрет нанесет урон международной репутации университета, который всегда выступал за открытость и ответственное сотрудничество. 

Мы против войны в Украине. Мы считаем действия российского правительства вероломным и недопустимым нарушением прав человека и международного законодательства. Каждый из нас готов приложить все усилия, чтобы помочь нашим украинским коллегам и друзьям. Мы приветствуем ту помощь, которую Тартуский университет предлагает гражданам Украины. Но вместе с этим мы считаем, что принятое Сенатом решение может нанести вред и увеличить разрыв между украинским, русским, беларуским и эстонским народами в то время, когда необходимо объединиться перед лицом трагедии.

Мы просим Cенат университета пересмотреть свое решение и не лишать российских и беларуских студентов возможности обучаться без страха быть преследуемыми за свои антивоенные взгляды. 

Список подписавшихся доступен по ссылке.

IN MEDIA:

 • Delfi. Владимир Свет. Не принимать российских студентов в Тартуский университет — это ошибка (17.03.22).
 • Peegel. Marju Lauristin vene üliõpilasi puudutavast otsusest: pean seda kahetsus­väärseks (15.03.22).
 • Postimees. Venemaa ja Valgevene tudengikandidaate tõrjuv otsus kogub endiselt vastuseisu (16.03.22)
 • Postimees. ARVAMUS ⟩ Jens Jaanimägi: Tartu Ülikooli otsus on mõistuse- ja moraalivastane (15.03.22).
 • Postimees. Президент Карис школьникам: «Если бы я мог, то первое, что б я сделал — остановил войну» (14.03.22)
 • ERR. “Народу важно”: язык, на котором приказывают бомбить города, у нас становится языком помощи (12.03.22).
 • ERR. 1,500 people sign petition against UT’s Russian, Belarusian student ban (11.03.22).
 • ERR. Tudengid kritiseerivad Tartu Ülikooli otsust tõrjuda koolist Venemaa noori (10.03.22)
 • Estonian World. A public letter to the University of Tartu asks to reconsider Russian students decision (10.03.22).
 • Postimees. Tartu ülikooli senati otsust tauniv avalik pöördumine on kogunud ligi 900 allkirja (10.03.22).
 • Delfi. Tartu ülikool Vene ja Valgevene tudengeid sügisel vastu ei võta. TÜ üliõpilased: see otsus on katastroofiline viga (09.03.2022).
 • ERR. Aktuaalne kaamera. Ilm (09.03.22)
 • Postimees. Venemaa ja Valgevene noored pole Tartu ülikooli oodatud (08.03.2022)
 • ERR. Студенты протестуют против решения ТУ прекратить прием на учебу граждан России и Беларуси (09.03.2022).
 • Postimees. Абитуриенты из России и Беларуси не смогут поступить в Тартуский университет и TalTech (09.03.2022).

Contact: Alexandra Milyakina, researcher, UT

amilyakina@gmail.com